Dialog

Tidig dialog i stadsutvecklingsprocesser gör att medborgare får större möjlighet att påverka utvecklingen av sin närmiljö. Målet är att få en övergripande bild av områdets goda egenskaper och områdets utamningar. På det viset får projektet bredare underlag för den fortsatta planeringen.

Bästa platsen

Under våren 2016 genomfördes en dialogturné där projektet Fokus Skärholmen fick möjlighet att träffa många boende i Vårberg, Skärholmen och Sätra och Bredäng. I samband med detta lanserade projektet en digital enkät för att samla in synpunkter från området. Enkäten resulterade i totalt 476 platsbeskrivningar varav 299 handlade om platser som respondenterna vill se utvecklas. 177 beskrivningar handlade om favoritplatser (platser man tycker om). Här redovisas resultatet av enkäten i korthet:

88 procent av de som svarat på enkäten är boende i stadsdelsnämndsområdet Skärholmen. Få angav att de arbetar 4 procent eller är företagare 3 procent i stadsdelen, medan 8 procent har svarat i egenskap av besökare.

 

Populära platser

Sammanställningen av favoritplatserna visar att 95 procent tycker att naturupplevelsen är den viktigaste kvalitén i området. Kvaliteten används för att beskriva större grönområden såsom Sätraskogens naturreservat, men även mindre grönytor med gröna stråk. Utöver naturupplevelse angavs värdena lugn och ro, lekplats, mötesplats/folkliv och sport/idrott i hög utsträckning.

 

 

Platser med utvecklingsbehov

Av de platser där förbättringar eller utveckling efterfrågas vill respondenterna främst se nya bostäder. I 38 procent av platsbeskrivningarna föreslås nya bostäder som förbättringsåtgärd.

Drygt en fjärdedel av svaren efterfrågar tryggare centrum och platser. 28 procent av platsbeskrivningarna för platser med utvecklingsbehov beskrivs som otrygga där det behövs ökad skötsel och underhåll (19 procent). I flera av beskrivningarna förklaras den upplevda otryggheten med att platserna inte tas om hand och ser misskötta ut.

Här kan du läsa mer om resultatet av enkäten:

- Sammanställning av enkätsvaren
- Webkarta över alla angivna platser

Vad händer nu?

Det som kommit fram i den tidiga dialogen och via det digitala verktyget fungerar som underlag för oss. Synpunkterna som kommit in och förslagen har gett oss en tydligare bild av området och vad du som medborgare tycker i olika frågor. Den kunskapen använder vi nu i det fortsatta planeringsarbetet. Tack!