Flygvy över Östberga och Årstafältet med den föreslagna bebyggelsen inlagd. Bild: SWMS arkitektur
Den nya bebyggelsen kopplar ihop Östberga och Årstafältet. SWMS arkitektur.

Östberga

Just nu är det samråd om ett övergripande program för Östberga. Samrådet pågår till och med 25 augusti. Under hela samrådsperioden kan du lämna synpunkter på programmet.

Projektfakta

Samråd 7 juni – 25 augusti 2017

Den 7 juni - 25 augusti är det samråd om programmet för Östberga. Programområdet omfattar Östbergahöjden, Östbergabackarna, Kvarnbacken och västra Liseberg mot Åbyvägen.

Ladda ner Program för Östberga här

Ta del av övriga samrådsdokumenten här

Här kan du titta på detaljplaneförslaget:

  • Utställningsytan Fyrkanten i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.
  • Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, receptionen, Slakthusplan 8A.
  • Älvsjö medborgarkontor, Älvsjö stationsgata 21

Programmet: 2 500 nya bostäder

Programmet innehåller förslag på totalt ca 2 500 nya bostäder i Östberga. När fler människor flyttar in i Östberga blir det ett större underlag för service. Det kan handla om förskolor och annan kommunal service och bättre butiksutbud. Det ökar också möjligheten för satsningar på kollektivtrafiken. Fler människor som rör sig i området skapar också större trygghet.

Östberga vävs ihop med andra stadsdelar

Staden har som mål att Östberga ska bli en del av en sammanhållen stad. Programmet innehåller därför förslag för att koppla ihop Östberga med intilliggande stadsdelar. Ett exempel är att vi föreslår ny bebyggelse i Östberga som vävs ihop med de nya kvarteren på Årstafältet. Ett annat är att Östberga och Liseberg knyts ihop genom att grönområdet i dalgången utvecklas och får aktiviteter som lockar besökare från båda stadsdelarna.

Nya offentliga rum

Staden satsar mycket på nya eller förbättrade offentliga rum och mötesplatser för Östbergaborna. Vi föreslår till exempel utveckling av två nya promenadstråk genom centrum, nya lek- och aktivitetsplatser i Kvarnbacksskogen och en upprustning av Stamparken.

Detaljplaner för centrum och norra Östberga

Parallellt med det övergripande programarbetet pågår arbete med en detaljplan för centrum. Den omfattar själva centrum och tomten där den nedbrunna förskolan låg (kvarteren Släkten 1 och Familjen 2). Läs mer om Östberga centrum här.

Den 8 juni 2017 fattade exploateringsnämnden om en markanvisning till Svenska Bostäder för att bygga 220 nya lägenheter inom ramen för stadens koncept "Stockholmshus" i norra Östberga. Den 15 juni 2017 fattade stadsbyggnadsnämnden beslut om att påbörja arbetet med en detaljplan för området. Läs mer om Östberga norra här.

Flera aktörer samverkar

Programmet tas fram av exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad. Kontoren har nära samarbete med stadens kommission för ett socialt hållbart Stockholm och Samverkan Östberga. Samverkan Östberga är ett samverkansprojekt mellan staden, Omsorgsborgen och polisen som jobbar för utveckling av Östberga. Läs mer om Samverkan Östbergas arbete.

Detaljplanarbetet drivs av stadsbyggnadskontoret i samarbete med byggherren Svenska Bostäder.

Tidplan

Det kommer att ges flera tillfällen att lämna synpunkter på både programmet och detaljplanerna.

  • Programsamråd: 7 juni - 25 augusti 2017. Samrådsmöte/öppet hus hölls den 12 och 13 juni. När programmet är klart kommer området att delas in i flera detaljplaner.
  • Samråd om detaljplanen för Östberga centrum och förskoletomten: första kvartalet 2018.
  • Samråd om detaljplanen för Stockholmshus i norra Östberga: första kvartalet 2018.

När är de nya bostäderna klara?

Enligt den preliminära tidplanen kan detaljplanerna för Östberga centrum och norra Östberga antas tidigast hösten 2018. Byggstarten blir då 2019 och första inflyttning 2020.

Bildgalleri

Bilden visar en strukturplan över Östberga med ny bebyggelse och nya gångstråk. SWMS arkitektur.
Strukturplan för Östberga: Här syns de nya bostadskvarteren och nya gång- och grönstråk. Illustration: SWMS arkitektur.
Flygvy över Östberga och Årstafältet med den föreslagna bebyggelsen inlagd. Bild: SWMS arkitektur
Den nya bebyggelsen kopplar ihop Östberga och Årstafältet. SWMS arkitektur.
Bilden visar en illustrationsplan över Östberga med ny bebyggelse och nya grönområden markerade. SWMS arkitektur.
Illustrationsplan över Östberga: Bilden ger en översikt över den nya bebyggelsen och grönområdena. SWMS arkitektur.
Bilden visar en karta över Östberga med programområdet markerat.
Inom det rödmarkerade området pågår ett större utvecklingsarbete med nya bostäder och gångstråk.

Frågor och svar

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Kontakt

Hampus Olesund

Projektledare, exploateringskontoret

Sara Almén

Arkitekt, stadsbyggnadskontoret

Helena Lombrink

Kommunikatör, exploateringskontoret

Stockholms stadsbyggnadsprocess