Miljöarbetet

Norra Stationsparken nord-syd. Illustration: Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB

Miljöarbetet inom Stockholms stad har hög prioritet. I ett stort och omfattande projekt som Hagastaden är det självklart att arbeta systematiskt och långsiktigt med miljö- och hållbarhetsfrågorna.

Det vi bygger ska hålla för lång tid framåt och påverkar sin närmiljö under och efter byggtiden. Det är viktigt att ta tillvara tidigare gjorda erfarenheter och tillämpa beprövade lösningar för Hagastaden. Det gör vi genom att följa stadens miljöpolicys och riktlinjer.

En övergripande miljövinst är förstås vunnen genom att omvandla ett slitet gammalt stationsområde, som genomkorsas av vägar och järnväg, till ett helt nytt område med parker och moderna kontors- och bostadshus. Här kan du läsa några exempel på vårt miljöarbete.

Samarbete byggherrar

Vi har regelbundna samverkansmöten med de byggherrar som köpt mark för att bygga bostäder på, som formellt har miljöansvaret på sin mark, att de följer stadens miljöriktlinjer på alla väsentliga punkter.

Tillsyn

Medan en entreprenad pågår bistår vi med checklistor och gör miljöronder för att se till att miljöarbetet sköts i det dagliga arbetet.

Masshantering och bygglogistik

I projektet finns en plan för hur schaktmassorna ska hanteras. Det innebär att vi planerar för hur den jord vi schaktar bort ska tas om hand – är det förorenat kan det behöva forslas bort för destruktion. Rena massor kan återanvändas. Både jord och vatten tar vi prover av, i förväg och under tiden det schaktas. Det kommer att bli trångt när vi bygger så det blir också viktigt att lösa intransporterna av allt byggmaterial på ett smart sätt.

Buller

Idag är Hagastaden ett bullerstört område som genomkorsas av stora trafikströmmar. För att kunna bygga bostäderna i Hagastaden har Norra Länken och Värtabanan lagts i tunnlar genom Hagastaden. Tunnlarna kommer att göra området betydligt bättre ur bullersynpunkt. Bostadshusen byggs också med ljudkrav mot de omgivande gatorna.

Sopsug

För att radikalt minska behovet av tunga fordon som ska frakta områdets sopor installeras en sopsug i bostadsområdet. Det fungerar som en stor centraldammsugare som samlar hushållens sopor i en mellanlagringsstation som inte behöver tömmas lika ofta som traditionella soprum. Även papperskorgarna i Norra stationsparken kommer kopplas till sopsugssystemet. Lösningen finns sedan tidigare i t ex Hammarby Sjöstad.