Så arbetar vi

Politisk vilja

Politisk viljaEn av förutsättningarna för utvecklingen i Norra Djurgårdsstaden är den breda politiska förankringen och ambitionen att Stockholm ska fortsätta vara ledande inom hållbar stadsutveckling. En av stadens strategier är att arbeta med miljöprofilerade områden som kan pröva vad som är möjligt i dagsläget och tänja gränser där det går. 2010 beslutade Stockholms stads kommunfullmäktige att Norra Djurgårdsstaden ska vara ett miljöprofilerat område.

Krav och uppföljning

Krav och uppföljningHållbarhetskrav är grundläggande för planeringen. Eftersom kraven påverkar byggnadens och stadsdelens utformning är det viktigt att de är tydliga och uppföljningsbara. Att kraven sedan följs upp säkerställer att de höga ambitionerna omsätts i praktiken. Detta är av stor betydelse för möjligheten att utvecklas i rätt riktning, men också för att stadens aktörer och byggherrar ska kunna ta erfarenheterna vidare till andra projekt.

Samverkan och kompetensutveckling

SamverkanFör att säkerställa att hållbarhetsambitionerna omsätts i handling finns ett antal fokusgrupper där stadens förvaltningar och bolag bidrar med expertis. Därutöver har det utvecklats ett antal olika samarbetsformer, forum och utbildningsinsatser som möjliggör dialog och utbyte med och mellan stad, byggherrar, konsulter och leverantörer. Dessa tillfällen är betydelsefulla kommunikationsytor mellan staden och byggherrar där också ett gemensamt lärande sker.

Forskning och utveckling

InnovationFör att säkerställa att stadsutvecklingsprojektet är i framkant krävs ny kunskap och nya lösningar. Därför initieras det olika tillämpande forskningsprojekt som utgår från behov som identifieras utifrån de ambitiösa hållbarhetsmålen. För tillfället pågår ett 20-tal forsknings- och utvecklingsprojekt med koppling till Norra Djurgårdsstaden.