Forskning och utveckling

I Norra Djurgårdsstaden finns ett fokus på forskning och utveckling och i dagsläget pågår 20 forsknings- och utvecklingsprojekt (FoU-projekt). Många gånger sker det i samverkan med akademi, forskningsinstitut och näringsliv. Det ömsesidiga lärandet kring hållbart byggande kommer på så sätt fler till godo. Några av projekten beskrivs nedan.

Aktuella FoU-projekt

Ringar på vattnet

En del i miljöprofileringsuppdraget är att sprida kunskap och erfarenheter och flera av de FoU-projekt som har sitt ursprung i Norra Djurgårdsstaden har fått en vidare spridning.

Exempelvis har konceptet för grönytefaktor utvecklas för hela staden baserat på erfarenheterna från Norra Djurgårdsstaden. Den planeringshandbok som utvecklades inom C/O City används nu även av andra kommuner. Smart City SRS har bidragit till flera nya projekt, prototypen för informationsplattformen som utvecklades, testades och utvärderades i Norra Djurgårdsstaden utvecklas vidare i bl.a. Årstastråket. En mobilanpassad plattform för lokala tjänster utvecklas och kommersialiseras i projektet Staden i Mobilen. Erfarenheter från Aktiva Huset används nu i ett forskningsprojekt som fokuserar på omsorg och säkerhet.

Erfarenheter och kunskap som genereras inom stadsbyggnadsprojektet får även stor spridning i och med de många besökare som kommer till Norra Djurgårdsstaden. 2015 tog vi emot 4000 besökare från 43 länder i sex världsdelar.

Internationella studiebesök

 • 2016 fick vi besök av

  4600

  personer

 • fördelat på cirka

  240

  delegationer

 • från

  43

  länder

 • i

  6

  världsdelar