Hagsätra-Rågsved
Karta, Hagsätra-Rågsved

Hagsätra-Rågsved

Stockholms stad vill utveckla Hagsätra och Rågsved med ungefär 3 000 nya bostäder och mer service. Ett viktigt mål när vi planerar är att stärka centrumen och öka tryggheten i hela området.

Om programområdet

Fler bostäder, lokaler, förskolor och parker 

Stockholm växer så att det knakar. Fram till 2030 har staden som mål att bygga 140 000 nya bostäder och som delmål 40 000 nya bostäder till år 2020. Hagsätra och Rågsved har ett mycket bra läge nära kollektivtrafik och natur. Stockholms stad ser därför stora möjligheter att utveckla området. Ungefär 3 000 nya bostäder, fler förskolor, parker och lokaler för service och kultur planeras.

Viktiga mål när staden planerar området är att bidra till att stärka centrumen och att öka tryggheten i hela området. Om fler människor flyttar in ökar förutsättningarna för ett större utbud av butiker och service i centrumen. Fler boende ger också mer liv och rörelse i området vilket bidrar till större trygghet.

När vi utvecklar området ska vi också titta på hur den nya bebyggelsen kan möta naturen i Rågsveds friområde och östra delen av Älvsjöskogen - områden som ska bli naturreservat framöver.

Utredningar och analyser av området

Under hösten 2016 och vintern 2017 har Stockholms stad (exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret) gjort olika utredningar och analyser i området. Det handlar om frågor som trafik, sociala konsekvenser, ekologi, handel m.m.

Vi har också genomfört en digital enkät, "Bästa Platsen". Vi har fått in många intressanta synpunkter från de boende i området om vilka platser de tycker om i området idag och vilka platser som kan förbättras i framtiden.

Utifrån dessa utredningar och enkäter har Hagsätra och Rågsved delats in i fem så kallade fokusområden som nu ska planeras vidare mer detaljerat. Den 15 juni 2017 fick stadsbyggnadsnämnden en redovisning av läget i projektet och vilka fokusområden projektet valt. Fokusområdena är Älvsjöbadet, Hagsätra centrum/Ormkärr, Hagsätravägen, Rågsvedsvägen och Bjursätragatan.

Ta del av rapporteringen till stadsbyggnadsnämnden och de utredningar som gjorts.

Under hösten 2017 kommer staden att träffa både byggherrar, boende, föreningar och andra för att få synpunkter och idéer för det fortsatta arbetet med fokusområdena.

Utveckling genom samarbete

Exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret leder arbetet men även trafikkontoret och stadsdelsförvaltningen Enskede-Årsta-Vantör deltar i det.

Detaljplaner

Våren 2017 startade arbetet med två detaljplaner inom ramen för projektet Hagsätra-Rågsved. Fler detaljplaner kommer att påbörjas framöver. Här listas de som har påbörjats hittills.

Digital dialog

Under hösten och vintern 2016-2017 har staden genomfört en digital enkät. Vi har fått in många intressanta synpunkter från de boende i området om vilka platser de tycker om i området idag och vilka platser som kan förbättras i framtiden.

Här hittar du enkätresultatet.

Du kan fortfarande ta del av de inkomna synpunkterna:
"Bästa platsen - Tyck till om Hagsätra & Rågsved".

Nyheter

Kontakt

Nicole Roos

Projektledare, exploateringskontoret

Helena Wessberg

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Adam Ulveson

Planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Helena Lombrink

Kommunikatör, exploateringskontoret