Hagsätra-Rågsved
Karta, Hagsätra-Rågsved

Hagsätra-Rågsved

Stockholms stad vill utveckla Hagsätra och Rågsved med ungefär 3 000 nya bostäder och mer service. Ett viktigt mål när vi planerar är att stärka centrumen och öka tryggheten i hela området.

Digital dialog

Under hösten och vintern 2016-2017 har staden genomfört en digital enkät. Vi har fått in många intressanta synpunkter från de boende i området om vilka platser de tycker om i området idag och vilka platser som kan förbättras i framtiden.

Här hittar du enkätresultatet.

Du kan fortfarande ta del av de inkomna synpunkterna:
"Bästa platsen - Tyck till om Hagsätra & Rågsved".

Om området

Fler bostäder, lokaler, förskolor och parker 

Stockholm växer så att det knakar. Fram till 2030 har staden som mål att bygga 140 000 nya bostäder och som delmål 40 000 nya bostäder till år 2020. Hagsätra och Rågsved har ett mycket bra läge nära kollektivtrafik och natur. Stockholms stad ser därför stora möjligheter att utveckla området. Ungefär 3 000 nya bostäder, fler förskolor, parker och lokaler för service och kultur planeras.

Viktiga mål när staden planerar området är att bidra till att stärka centrumen och att öka tryggheten i hela området. Om fler människor flyttar in ökar förutsättningarna för ett större utbud av butiker och service i centrumen. Fler boende ger också mer liv och rörelse i området vilket bidrar till större trygghet.

När vi utvecklar området ska vi också titta på hur den nya bebyggelsen kan möta naturen i Rågsveds friområde och östra delen av Älvsjöskogen - områden som ska bli naturreservat framöver.

Utredningar och analyser av området

Under hösten 2016 och vintern 2017 har Stockholms stad (exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret) gjort olika utredningar och analyser i området. Det handlar om frågor som trafik, sociala konsekvenser, ekologi, handel m.m.

Vi har också genomfört en digital enkät, "Bästa Platsen". Vi har fått in många intressanta synpunkter från de boende i området om vilka platser de tycker om i området idag och vilka platser som kan förbättras i framtiden.

När utredningsarbetet är klart kommer olika fokusområden att föreslås inom Hagsätra och Rågsved. Staden kommer sedan arbeta mer fördjupat inom respektive fokusområde och ta fram konkreta förslag för hur de kan utvecklas med bostäder och service.

Utveckling genom samarbete

Exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret leder arbetet men även trafikkontoret och stadsdelsförvaltningen Enskede-Årsta-Vantör deltar i det.

Tidplan

Utredningarna och den digitala enkäten ska vara klara under våren 2017. Staden kommer sedan att föreslå en indelning av Hagsätra och Rågsved i olika fokusområden som vi kommer att arbeta vidare med mer fördjupat.

Nyheter

Kontakt

Nicole Roos

Projektledare, exploateringskontoret

Helena Wessberg

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Adam Ulveson

Planhandläggare, stadsbyggnadskontoret

Helena Lombrink

Kommunikatör, exploateringskontoret