Fokus Skärholmen

Stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen drivs inom Skärholmens stadsdelsnämndsområde, med ambitionen att över 4000 nya bostäder ska byggas. Fler bostäder innebär att det dessutom behövs fler förskolor, skolor, mer närservice, mötesplatser och satsningar på parker och grönområden. En viktig målsättning i projektet är att utveckla området med social hållbarhet i fokus.

Digitalt samråd

I Skärholmen pågår just nu samråd för 4 stycken olika detaljplaner. Här kan du utforska de förslag som tagits fram och kanske tycka till om dem. Eller har du helt egna ideér?

Välkommen att delta i Fokus Skärholmens digitala samråd

Om Fokus Skärholmen

Stockholm växer och kommer nå en miljon invånare till år 2030. För att alla ska få plats ska 40 000 nya bostäder byggas fram till 2020. Vårberg, Skärholmen, Sätra och Bredäng är områden som har stora naturvärden med flera fantastiska stränder och ett starkt levande centrum. Det gör området till en viktig och attraktiv plats för utveckling – så att fler kan bo och leva här.

Framtidens Skärholmen

Det har sedan miljonprogrammens tid knappt inte byggts några bostäder alls i Skärholmen men planerna för framtiden är stora. Stadens förvaltningar har fått i uppdrag att genomföra projektet Fokus Skärholmen i Skärholmens stadsdelsnämndsområde, med ambitionen att bygga cirka 6 300 nya bostäder.

Fler bostäder innebär dessutom att det behövs fler förskolor, skolor, mer närservice, mötesplatser och satsningar på parker och grönområden. En viktig målsättning i projektet är att utveckla området med social hållbarhet i fokus.

Snabbare process

För att åstadkomma en effektivare planprocess arbetar staden i vissa särskilt utvalda fokusområden runt om i stadsdelen med större generella detaljplaner. Syftet är att öka volymen på bostadsbyggandet och minska detaljstyrningen i detaljplanerna. Det innebär också att byggherrar involveras senare i processen än vanligt men för att säkerställa genomförbarheten av de planeringsunderlag som tas fram arbetar staden med s.k. ankarbyggherrar i processerna. Under hösten 2016 genomfördes en markanvisningsomgång för rollen som ankarbyggherre där både kommunala och privata byggbolag tilldelats rollen som ankarbyggherre.

Fokus på samarbete

I projekt Fokus Skärholmen är vi flera förvaltningar som samarbetar med varandra. Stadsbyggnadskontoret och Exploateringskontoret leder tillsammans arbetet i nära samarbete med Skärholmens stadsdelsförvaltning.

Utställning i Skärholmen

Välkommen till Fokus Skärholmens utställning!

Här kan du testa VR-glasögon och se framtidens Skärholmen, kika på modeller och tycka till om fyra projekt på samråd. På plats finns även en rithörna och representanter från Stockholms stad. 

Datum: 
13 september till och med 14 oktober är utställningen öppen.

Adress:
Portholmsgången 1, intill Skärholmen centrum. 
(T-bana Skärholmen)

Tider: 
Onsdag, torsdag och fredag e.m. kl. 12.00-17.00
Lördag 30 september och 14 oktober kl. 12.00-15.00

Öppet hus

Under v. 40 presenteras ett projekt per kväll och utställningen är öppen 16.00 till 19.30.
Vid dessa tillfällen möter du stadsplanerare så välkommen med frågor och ett intresse för detaljer. Vid 18-tiden ges presentationen i en lokal intill på Ekholmsvägen 50 (runt hörnet) men vi samlas i utställningen först.

Måndag 2 oktober, fokus på Söderholmen
Tisdag 3 oktober, fokus på Skärholmsdalen
Onsdag 4 oktober, fokus på Mälaräng
Torsdag 5 oktober, fokus på Vårbergsvägen 

Vill du veta mer?

I bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet. Här kan du också under vissa perioder lämna synpunkter på förslaget.

Till bygg- och plantjänsten

Bilder

Fokus Skärholmen Bredäng
Fokus Skärholmen Bredäng. Flygbild: Lennart Johansson
Fokus Skärholmen
Fokus Skärholmen (Skärholmen)

Nyheter

Dialog

Bästa platsen

Under våren 2016 genomfördes en dialogturné där projektet Fokus Skärholmen fick möjlighet att träffa många boende i Vårberg, Skärholmen och Sätra och Bredäng. I samband med detta lanserade projektet en digital enkät för att samla in synpunkter från området. Enkäten resulterade i totalt 476 platsbeskrivningar varav 299 handlade om platser som respondenterna vill se utvecklas. 177 beskrivningar handlade om favoritplatser (platser man tycker om). Här redovisas resultatet av enkäten i korthet:

88 procent av de som svarat på enkäten är boende i stadsdelsnämndsområdet Skärholmen. Få angav att de arbetar 4 procent eller är företagare 3 procent i stadsdelen, medan 8 procent har svarat i egenskap av besökare.

 

Populära platser

Sammanställningen av favoritplatserna visar att 95 procent tycker att naturupplevelsen är den viktigaste kvalitén i området. Kvaliteten används för att beskriva större grönområden såsom Sätraskogens naturreservat, men även mindre grönytor med gröna stråk. Utöver naturupplevelse angavs värdena lugn och ro, lekplats, mötesplats/folkliv och sport/idrott i hög utsträckning.

 

 

Platser med utvecklingsbehov

Av de platser där förbättringar eller utveckling efterfrågas vill respondenterna främst se nya bostäder. I 38 procent av platsbeskrivningarna föreslås nya bostäder som förbättringsåtgärd.

Drygt en fjärdedel av svaren efterfrågar tryggare centrum och platser. 28 procent av platsbeskrivningarna för platser med utvecklingsbehov beskrivs som otrygga där det behövs ökad skötsel och underhåll (19 procent). I flera av beskrivningarna förklaras den upplevda otryggheten med att platserna inte tas om hand och ser misskötta ut.

Här kan du läsa mer om resultatet av enkäten:

- Sammanställning av enkätsvaren
- Webkarta över alla angivna platser

Vad händer nu?

Det som kommit fram i den tidiga dialogen och via det digitala verktyget fungerar som underlag för oss. Synpunkterna som kommit in och förslagen har gett oss en tydligare bild av området och vad du som medborgare tycker i olika frågor. Den kunskapen använder vi nu i det fortsatta planeringsarbetet. Tack!

 

Kontakt

Joel Berring

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Louise Bill (fd Bergman)

Projektledare, exploateringskontoret

Lena Remaeus

Projektkommunikatör, exploateringskontoret
Karta över Skärholmen
Karta över Skärholmen