Flygfoto över programområdet.

Centrala Bromma

Stockholm växer. Stadens ska planera för 140 000 nya bostäder till 2030. Brommaplan är i stadens översiktsplan utpekad som en så kallad tyngdpunkt. I januari 2012 beslutade stadsbyggnadsnämnden att programarbete för centrala Bromma skulle påbörjas. Programmet redovisar övergripande utvecklingsförslag som kommer att studeras närmare i kommande detaljplanearbete.

Vad?

Stadsbyggnadsnämnden godkände i augusti 2017 programmet för centrala Bromma. Programmets syfte är att beskriva hur Brommaplan kan utvecklas i enlighet med översiktsplanen. Närheten till centrala Stockholm och till flera expansiva delar av stockholmsregionen så som Kista, Solna och Sundbyberg gör centrala Bromma till en eftertraktad boendemiljö och ett bra läge för verksamheter. Detta skapar möjligheter att utveckla centrala Bromma till en attraktiv, mångsidig och hållbar stadsmiljö med Brommaplan som centrum för kommersiell och offentlig service samt nod för allmänna kommunikationer.

Centrala Bromma med stadsdelarna Riksby, Åkeshov och Åkeslund kan utvecklas med 3000-4000 nya bostäder framöver. Utöver bostäder planeras även en utveckling av verksamheter, förskolor och skolor, idrotts- och rekreationsfunktioner samt förbättrad park- och grönstruktur. Olika bostadstyper och upplåtelseformer ska bidra till den sociala mångfalden och möjligheten att bo kvar i området. En blandning av bostäder och verksamheter bidrar till en trygg och levande stad.

Bild på illustrationsplan över utveckling av centrala Bromma

Illustrationplan som visar föreslagen bebyggelsestruktur.

Illustrationsplan som PDF

 

Tre utvecklingsområden:

Programförslaget har delats in i tre stadsutvecklingsområden som har olika förutsättningar och utvecklingsmöjligheter.

  • Ny stadsdel i norra Riksby

    Det varierande landskapet med utblickar över koloniområdena och Lillsjön samt närheten till Brommaplan gör att norra Riksby har goda möjligheter att utvecklas till en attraktiv boendemiljö. Den nya bebyggelsen ska präglas av variation och mångfald. Utgångspunkt ska vara områdets karaktär och kvaliteter.

  • Förtätning av befintliga stadsdelar

    I Åkeshov och Åkeslund ska utvecklingen ske med utgångspunkt ur de lokala kvaliteterna där en förbättrad tillgänglighet till de offentliga rummen, till exempel Tunnlandsparken, och de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna ska beaktas. En spännande kontrast mellan den småskaliga, naturnära boendemiljön i Åkeshov och Åkeslund och den täta och intensiva stadsmiljön kring Brommaplans centrum kan skapas. I Riksby smalhusområde har ett antal platser identifierats där ny bostadsbebyggelse bedöms kunna prövas till exempel längs Spångavägen. Ny bebyggelse kan ge Spångavägen en tydligare inramning och karaktär av en stadsgata.
  • Fortsatt utveckling av Brommaplans centrum

    Brommaplan ska utvecklas till ett centrum för hela Bromma. Nya bostäder, arbetsplatser och lokaler för handel samt upprustning av de offentliga rummen ska skapa förutsättningar för ett levande och mångsidigt stadsliv. Förbättrade omstigningsmöjligheter mellan tunnelbana och buss gör det mer attraktivt att resa kollektivt. Kvarteret Grammet /Brommaplan hanteras som en separat detaljplan. Läs mer om pågående planering för kvarteret Grammet/Brommaplan.

 

Vem?

Programarbetet drivs av stadsbyggnadskontoret i samarbete med exploateringskontoret och trafikkontoret.

 

När?

Processen med att utveckla centrala Bromma sträcker sig över flera år och består av flera skeden. Programskedet, som är arbetet i början avprocessen, har avslutats i samband med att det antogs i stadsbyggnadsnämnden i augusti 2017. Programmet ligger till grund för framtida detaljplaner för området samt fungerar som stöd vid förfrågningar om markanvisningar

Processpil som beskrivar var vi befinner oss i proccessenProcesspil som illustrerar var vi befinner oss i planprocessen.

Då stadsbyggnadsnämnden godkänt programmet påbörjas arbetet med markanvisningar och framtagandet av detaljplaner. Programområdet kommer att delas upp i flera detaljplaner, som genomförs etappvis under en lång tidsperiod.

Kartan nedan redovisar förslag till avgränsning av programområdet i olika detaljplaneområden. Avgränsningen av detaljplaneområden kan förändras i takt med fortsatt detaljplanearbete. För respektive område redogör programmet även för aktuella frågor som behöver utredas vidare, var skola och förskola behöver planeras, eventuella behov av miljöbedömning samt en bedömning av tidpunkt för start detaljplanearbete.

Karta över området som visar föreslagen etappindelning

Karta över området som visar föreslagen etappindelning.

Karta över programområdet som visar föreslagen etappindelning (i PDF).

Beslut

I januari 2012 tog stadsbyggnadsnämnden beslut om att påbörja programarbete området centrala Bromma. Programsamråd ägde rum under perioden 22 februari till 4 april 2016. Under samrådstiden fanns det möjlighet att framföra synpunkter på förslaget. De skriftliga synpunkter som inkommit under samrådstiden sammanställdes i en samrådsredogörelse, som godkändes vid stadsbyggnadsnämndens möte den 6 april 2017. Programförslaget kompletterades utifrån stadsbyggnadsnämndens beslut. Det kompletterande programförslaget godkändes i stadsbyggnadsnämnden den 31 augusti 2017.

Då stadsbyggnadsnämnden godkänt programmet påbörjas arbetet med markanvisningar och framtagandet av detaljplaner.

Frågor och svar

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planarbetet.

Bygg- och plantjänsten 

Dialog

En viktig del i programarbetet är att genom tidig dialog få kunskap om vad boende och verksamma tycker, känner och vet om området, som underlag till programförslaget. Läs mer om programmets dialogaktiviteter.

Läs mer om dialog och samråd för Grammet och Centrala Bromma.

Kontakter

Kristina Dunker

Planhandläggare, Stadsbyggnadskontoret

Sofia Iderheim

Projektledare, exploateringskontoret

Pierre Savard

Trafikplanerare, Trafikkontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Nyheter