Centrala Bromma

Stockholm växer. Stadens ska planera för 140 000 nya bostäder till 2030. Brommaplan är i stadens översiktsplan utpekad som en så kallad tyngdpunkt. I januari 2012 beslutade stadsbyggnadsnämnden att programarbete för centrala Bromma skulle påbörjas. Programmet redovisar övergripande utvecklingsförslag som kommer att studeras närmare i kommande detaljplanearbete.

Vad?

Staden har tagit fram ett förslag till hur centrala Bromma med stadsdelarna Riksby, Åkeshov och Åkeslund kan utvecklas med 3000-4000 nya bostäder framöver. Utöver bostäder föreslår vi även verksamheter, utveckling av förskolor och skolor, idrotts- och rekreationsfunktioner samt förbättrad park- och grönstruktur. Olika bostadstyper och upplåtelseformer ska bidra till den sociala mångfalden och möjligheten att bo kvar i området. En blandning av bostäder och verksamheter bidrar till en trygg och levande stad.

Illustrationplan som visar föreslagen bebyggelsestruktur.

Illustrationplan som visar föreslagen bebyggelsestruktur.

Se illustrationsplan i PDF.

Programmets syfte är att beskriva hur Brommaplan kan utvecklas i enlighet med översiktsplanen. Närheten till centrala Stockholm och till flera expansiva delar av stockholmsregionen så som Kista, Solna och Sundbyberg gör centrala Bromma till en eftertraktad boendemiljö och ett bra läge för verksamheter. Detta skapar möjligheter att utveckla centrala Bromma till en attraktiv, mångsidig och hållbar stadsmiljö med Brommaplan som centrum för kommersiell och offentlig service samt nod för allmänna kommunikationer.

Bild i 3D-miljö över hela området som visar föreslagen bebyggelse.

Tre utvecklingsområden:

Programförslaget har delats in i tre stadsutvecklingsområden som har olika förutsättningar och utvecklingsmöjligheter.

  • Ny stadsdel i norra Riksby

    Det varierande landskapet med utblickar över koloniområdena och Lillsjön samt närheten till Brommaplan gör att norra Riksby har goda möjligheter att utvecklas till en attraktiv boendemiljö. Den nya bebyggelsen ska präglas av variation och mångfald. Utgångspunkt ska vara områdets karaktär och kvaliteter.

  • Förtätning av befintliga stadsdelar

    I Åkeshov och Åkeslund ska utvecklingen ske med utgångspunkt ur de lokala kvaliteterna där en förbättrad tillgänglighet till de offentliga rummen, till exempel Tunnlandsparken, och de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna ska beaktas. En spännande kontrast mellan den småskaliga, naturnära boendemiljön i Åkeshov och Åkeslund och den täta och intensiva stadsmiljön kring Brommaplans centrum kan skapas. I Riksby smalhusområde har ett antal platser identifierats där ny bostadsbebyggelse bedöms kunna prövas till exempel längs Spångavägen. Ny bebyggelse kan ge Spångavägen en tydligare inramning och karaktär av en stadsgata.
  • Fortsatt utveckling av Brommaplans centrum

    Brommaplan ska utvecklas till ett centrum för hela Bromma. Nya bostäder, arbetsplatser och lokaler för handel samt upprustning av de offentliga rummen ska skapa förutsättningar för ett levande och mångsidigt stadsliv. Förbättrade omstigningsmöjligheter mellan tunnelbana och buss gör det mer attraktivt att resa kollektivt. Kvarteret Grammet /Brommaplan hanteras som en separat detaljplan. Läs mer om pågående planering för kvarteret Grammet/Brommaplan.

Hela området från söder.

3D-bild där förslag på ny bebyggelse framgår.

Vem?

Programarbetet drivs av stadsbyggnadskontoret i samarbete med exploateringskontoret och trafikkontoret. Programmet ska ligga till grund för eventuella detaljplaner för området samt fungera som stöd vid förfrågningar om markanvisningar.

När?

Processen med att utveckla centrala Bromma sträcker sig över flera år och består av flera skeden. Just nu är arbetet i början av processen, i det skede som kallas planprogram.

Planeringsprocessen

Processpil som illustrerar var vi befinner oss i planprocessen.

Programsamråd ägde rum under perioden 22 februari till 4 april 2016. Under samrådstiden fanns det möjlighet att framföra synpunkter på förslaget.

De skriftliga synpunkter som inkommit under samrådstiden har sammanställts i en samrådsredogörelse som godkändes vid stadsbyggnadsnämndens möte den 6 april 2017.

Arbete pågår nu med att färdigställa programförslaget med utgångspunkt i stadsbyggnadsnämndens beslut inför att det ska tas upp för godkännande, vilket beräknas ske efter sommaren.

Då stadsbyggnadsnämnden godkänt programmet påbörjas arbetet med markanvisningar och framtagandet av detaljplaner.

Dialog

En viktig del i programarbetet är att genom tidig dialog få kunskap om vad boende och verksamma tycker, känner och vet om området, som underlag till programförslaget. Läs mer om programmets dialogaktiviteter.

Frågor och svar

Kontakter

Kristina Dunker

Planhandläggare, Stadsbyggnadskontoret

Sofia Iderheim

Projektledare, exploateringskontoret

Pierre Savard

Trafikplanerare, Trafikkontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret

Nyheter