Flygfoto över området. Foto: Lennart Johansson, Stadsbyggnadskontoret

Västra Nockebyhov

Västra Nockebyhov består av en blandning av villor, radhus och flerbostadshus. Stadsdelen ligger relativt centralt med närhet till Brommaplan.

Programfakta

Varför?

I översiktsplanen för Stockholm är området markerat som gles stadsbebyggelse och miljön har av Stadsmuseet bedömts som kulturhistoriskt värdefull.Ett av de övergripande målen i planeringen är att främja en levande stadsmiljö i hela staden. För Nockebyhov gäller att stadsbebyggelsen utvecklas successivt med utgångspunkt från de lokala förutsättningarna.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade i oktober 2011 att påbörja ett programarbete för västra Nockebyhov. Ett program upprättades och samråd och remiss ägde rum under vintern 2011/2012. Programsamrådet godkändes i huvudsak av stadsbyggnadsnämnden i mars 2013 med förslag till fortsatt detaljplanearbete.

Vad?

I programarbetet utreddes bland annat möjligheterna till kompletteringsbebyggelse med flerfamiljshus och radhus.

I programmet föreslogs att ett antal platser prövas för ny bebyggelse. Stadsbygnadsnämnden godkände 2013-03-07, med några undantag, stadsbyggnadskontorets förslag och att förslag till detaljplaner ska upprättas.

Vem?

Stadsbyggnadskontoret upprättar i samarbete med övriga förvaltningar nya detaljplaner. Exploateringskontoret upplåter mark till byggherrar och ansvarar för anläggningar på park- och gatumark.


När?

Detaljplanearbetet i området har delats upp i flera detaljplaner, som kommer att påbörjas och avslutas vid olika tidpunkter.
Planarbete har påbörjats för "Gubbkärrets Gård" vid Ferievägen/Tyska Bottens väg och samråd ägde rum under våren 2014. Detaljplaneförslaget för Gubbkärrets gård ställdes ut för granskning 8 juli till 19 augusti 2015. Vid stadsbyggnadsnämndens möte den 14 april 2016 togs beslut om att anta detaljplanen. Nämndens beslut överklagades till Länsstyrelsen i Stockholms län. Länsstyrelsen avslog överklagandet den 16 augusti 2016. Det beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen som den 7 februari 2016 avslog överklagandet. Planen överklagades till mark- och miljööverdomstolen, som den 4 maj 2017 beslutade att prövningstillstånd inte ges. Därmed har detaljplanen för Nockebyhov 1:1 vunnit laga kraft.

Stadsbyggnadsnämnden fattade den 26 november 2015 beslut om att påbörja planarbete för Ordenskapitlet 10 och Oldmästaren 19 m.fl. vid Gubbkärrsvägen i anslutning till Semestervägen, Tältgatan respektive Fritidsvägen. Samråd om Ordenskapitlet 10 och Oldmästaren 19 m.fl. ägde rum mellan 13 december 2016 och 7 februari 2017.

Vid stadsbyggnadsnämndens möte den 14 april 2016 tog beslut om att påbörja planarbete för nya bostäder vid Tyska Bottens väg/Mälarblick - Nockebyhov 2:22. Plansamråd för Nockebyhov 2:22 ägde rum under under perioden 24 januari - 7 mars 2017. Redovisning av plansamråd för Nockebyhov 2:22 beräknas ske i stadsbyggnadsnämnden den 15 juni 2017.

Projekt i programområdet

Karta och områdesfakta

Kontakt

Peter Lundevall

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Lisen Lans

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret