Flygfoto över området. Foto: Lennart Johansson, Stadsbyggnadskontoret

Nockebyhov

Nockebyhov består av gles stadsbebyggelse av trädgårdsstadskaraktär med en blandning av villor, radhus och flerbostadshus. Stadsdelen ligger relativt centralt.

Programfakta

Varför?

I översiktsplanen för Stockholm är området markerat som gles stadsbebyggelse och miljön har av Stadsmuseet bedömts som kulturhistoriskt värdefull.Ett av de övergripande målen i planeringen är att främja en levande stadsmiljö i hela staden. För Nockebyhov gäller att stadsbebyggelsen utvecklas successivt med utgångspunkt från de lokala förutsättningarna.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade i oktober 2011 att påbörja ett programarbete för västra Nockebyhov. Ett program upprättades och samråd och remiss ägde rum under vintern 2011/2012. Programsamrådet redovisades för Stadsbyggnadsnämnden i mars 2013 med förslag till fortsatt detaljplanearbete.

Vad?

I programarbetet utreddes möjligheterna till kompletteringsbebyggelse med flerfamiljshus och radhus, samt en detaljplaneläggning av befintliga sommarbostäder från 1910-talet för att bland annat möjliggöra anslutning av dem till det kommunala VA-nätet. I dagsläget ligger planerna på radhus norr om Ferievägen vilande.

I programmet föreslås att ett antal platser prövas för ny bebyggelse. Stadsbygnadsnämnden godkände 2013-03-07, med några undantag, stadsbyggnadskontorets förslag och att förslag till detaljplaner ska upprättas.

Vem?

Stadsbyggnadskontoret upprättar i samarbete med övriga förvaltningar nya detaljplaner. Exploateringskontoret upplåter mark till byggherrar och ansvarar för anläggningar på park- och gatumark.


När?

Detaljplanearbetet i området har delats upp i flera detaljplaner, som kommer att påbörjas och avslutas vid olika tidpunkter.
Planarbete har påbörjats för "Gubbkärrets Gård" vid Ferievägen/Tyska Bottens väg och samråd ägde rum under våren 2014. Detaljplaneförslaget för Gubbkärrets gård ställdes ut för granskning 8 juli till 19 augusti 2015. Vid stadsbyggnadsnämndens möte den 14 april 2016 togs beslut om att anta detaljplanen. Planen är överklagad.

Stadsbyggnadsnämnden fattade den 26 november 2015 beslut om att påbörja planarbete för Ordenskapitlet 10 och Oldmästaren 19 m.fl. vid Gubbkärrsvägen i anslutning till Semestervägen, Tältgatan respektive Fritidsvägen.

Samråd om Ordenskapitlet 10 och Oldmästaren 19 m.fl. ägde rum mellan 13 december 2016 och 7 februari 2017. Samrådsmötet ägde rum den 24 januari kl. 17-19.30 i Hyresgästföreningens lokaler på Tältgatan 8. Från klockan 17.00 fanns det möjlighet att ta del av förslaget.

Vid stadsbyggnadsnämndens möte den 14 april 2016 tog beslut om att påbörja planarbete för nya bostäder vid Tyska Bottens väg/Mälarblick - Nockebyhov 2:22. Plansamråd för Nockebyhov 2:22 äger rum under perioden 24 januari - 7 mars 2017. Samrådsmöte äger rum den 14 februari kl. 17.30-19.30 i Södra Ängby skola, Blackebergsvägen 100. Det finns möjlighet att ta del av förslaget från kl. 17.00.

Karta och områdesfakta

Kontakt

Peter Lundevall

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Lisen Lans

Projektledare, exploateringskontoret

Elisabeth Lindvall

Projektkommunikatör, exploateringskontoret