Bagarmossen–Skarpnäck

I arbetet med Bagarmossen-Skarpnäck tar staden ett helhetsgrepp kring utvecklingen i området för att ta tillvara stadsdelarnas potential. Stadsdelarna ska stärkas genom fler bostäder, förskolor, bättre service och kollektivtrafik, samt fler attraktiva platser för möten och rekreation, där natur- och kulturvärden behålls och utvecklas.

Projektfakta

Programmet omfattar upp till 3 500 bostäder, bättre service och kollektivtrafik, samt fler attraktiva platser för möten och rekreation. Programmet ger förutsättningar för att i detaljplanarbetet utveckla goda miljöer för bostäder, förskolor, rekreation och service med mera, samtidigt som natur- och kulturvärden behålls och utvecklas.

Tidplan

Ett planprogram för Sambandet Bagarmossen-Skarpnäck var ute på samråd kring sommaren 2012. I augusti 2013 som togs beslut om ny inriktning och områdesavgränsning. Omarbetningen av planprogrammet startades upp under 2014. Under våren 2015 pågick en designdialog som underlag till samrådshandlingarna, parallellt med framtagning av övriga utredningar. Samråd genomfördes 29 oktober till 13 december 2015 med öppet hus i Bagarmossen och Skarpnäck.

Programmet godkändes av stadsbyggnadsnämnden 27 oktober 2016. Den första markanvisningen för området vid Bergholmsbacken (Rusthållaren 2) skedde i december 2016, och godkänt start-PM  i februari 2017. Byggstart i Bergholmsbacken sker tidigast 2018. Markanvisning för den andra etappen i programmet, Gamla Tyresövägen med 300 lägenheter, beslutades av exploateringsnämnden den 9 november 2017.

Frågor och svar

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa planeringsarbetet hela vägen fram till att planen blir antagen och ska genomföras.

Bygg- och plantjänsten

Bilder

Visionsbild Bergholmsparken, White arkitekter och Tovatt
Visionsbild Bergholmsparken, White arkitekter och Tovatt

Kontakt

Madeleine Lundbäck

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Nina Morling

Projektledare, exploateringskontoret

Jenny Brolin

Kommunikationsstrateg, exploateringskontoret

Nyheter

Dialog/samråd

Aktiviteter under den tidiga dialogen (före samrådet)

  • Informationsmöte i Skarpnäcks Kulturhus den 17 november 2011
  • Tidig dialog i Bagarmossens Folkets Hus den 30 januari 2012

Aktiviteter under samrådsperioden juni-augusti 2012

  • Lokalt samrådsmöte med öppet hus i Skarpnäcks kulturhus 18 juni
  • En dragning i Tekniska nämndhuset 14 juni

Genomförda aktiviteter kring nytt samråd 2015

  • Våren, designdialog innehållande två workshops och vernissage med ca 80 personer
  • 26 mars, öppet nämndmöte på Skarpnäcks kulturhus, presentation av arbetet och resultatet av designdialogen
  • 27 mars - 19 april, utställning om designdialogen i Skarpnäcks kulturhus
  • 29 oktober 2015 till 13 december 2016, samråd för programmet
  • Samrådsmöte i form att öppet hus 13-16 november i stadens dialogpaviljong vid Brandparken mitt emot Skarpnäcks tunnelbana och i Bagarmossens centrum bredvid "tårtan".

Översiktsplan för Stockholm

Uppdaterad