Årstastråket

På Årstastråket byggs cirka 3 000 nya bostäder i stadslik miljö. Årstastråket förtätas och kopplas närmare samman med innerstaden. Projektet genomförs i tre etapper.

3 000 nya bostäder

I Årstastråket bygger och planerar Stockholms stad ungefär 3 000 nya bostäder. Arbetet sker i etapper. Några kvarter är redan inflyttade och klara medan detaljplanearbete pågår i andra delar av området. Hela Årstastråket beräknas vara färdigbyggt cirka 2025.

Området får inte bara nya bostäder. Det kommer också att byggas en ny grundskola, en idrottshall och flera förskolor. Johanneshovsvägen byggs om till en stadsgata med plats för gång- och cykelbanor, trädplantering och kantstensparkering. För att skapa en mer levande och trygg stadsmiljö får de nya husen entréer ut mot gatan och mindre butiker i bottenvåningarna.

Planerna på ny bebyggelse i Årstastråket startade redan när Södra Länken öppnades 2004. Då försvann mycket av den störande genomfartstrafiken i området. År 2011 grävdes kraftledningen som tidigare gick genom området ner. Det frigjorde ytor för att bygga nya bostäder.

.

Etapp 1, Arlabacken

Etapp 2, Valla torg

Detaljplanerna för kvarteret Glavsfjorden, kvarteret Ormlången och kvarteret Sävlången har vunnit laga kraft. Arbetet med en fjärde detaljplan, Vallastråket, påbörjas hösten 2017.

Etapp 3, Bolidenplan

I etapp 3, området runt Bolidenplan, pågår arbetet fyra detaljplaner: Bolidentriangeln, Konstgjutarvägen, Allgunnen och Steningeparken. Totalt planeras cirka 1 500 nya bostäder i området. Samråd om detaljplanerna blir troligen under hösten 2017.

Bildgalleri

Kontakt

Katarina Johansson

Projektledare, exploateringskontoret

Ida Thomasson

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Helena Lombrink

Kommunikatör, exploateringskontoret

Linnea Waldner

Kommunikatör, exploateringskontoret

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktplanen/Promenadstaden

Stadsbyggnadsprocessen

Så planeras staden 

Många vill bo i Stockholm, därför finns ett behov att bygga fler bostäder, arbetsplatser och bättre service. En rad olika regler, behov och idéer avgör var och hur staden ska bygga.

Läs mer om stadsbyggnadsprocessen och hur det går till när staden planerar för att växa.