Flygbild över Årstafältet med planerade nya bostäder
Flygbild över Årstafältet med planerade nya bostäder

Årstafältet

På Årstafältet planeras ett nytt område med 6 000 nya lägenheter för 15 000 invånare. Stadsdelen kommer att få blandad bebyggelse, nya verksamheter och en anlagd park. Våren 2018 startar staden sina markarbeten och ungefär två år senare börjar de första husen byggas. Under perioden 7 juni - 20 augusti 2017 är det samråd om detaljplanen för den tredje bebyggelseetappen.

Samråd om etapp 3 den 7 juni - 20 augusti 2017

Samråd om detaljplanen startar den 7 juni och pågår till den 20 augusti 2017. Under hela den här perioden kan du lämna synpunkter på förslaget.

Alla samrådsdokument och information om hur du lämnar synpunkter hittar du här.

Byggstart i etapp 1 våren 2018

Detaljplanen för etapp 1 antogs i slutet av november 2015 och detaljplanen för parken antogs i december 2015. Planerna har sedan dess överklagats, senast till Mark- och miljööverdomstolen. Den 24 maj 2017 fattade domstolen beslut om att inte bevilja prövningstillstånd. Detaljplanerna har därmed vunnit laga kraft. Detta innebär att staden under hösten 2017 kan börja upphandla en entreprenör för stadens markarbeten. Arbeten startar våren 2018.

I samband med byggstarten kommer staden att bjuda in till ett evenemang på Årstafältet. Vi återkommer med information om datum och program längre fram.

Etapp 2 södra på granskning sommaren 2017

Detaljplanen för etapp 2 var på samråd hösten 2015. Sedan dess har etappen delats upp i två delar, etapp 2 södra och etapp 2 norra. Detaljplanen för etapp 2 södra är på granskning den 21 juni - 20 augusti 2017. Planen för den norra delen skickas ut på granskning under första kvartalet 2018.

Markanvisning i etapp 4

Planarbetet för etapp 4 har inte påbörjats ännu men sommaren 2016 genomfördes en markanvisningstävling för ett av kvarteren. Företaget Botrygg vann tävlingen och beslut om markanvisning fattades den 22 september 2016. Den 15 december 2016 fattades beslut om markanvisning till Stockholmshem. Övriga markanvisningar beslutas hösten 2017.

Ytterligare etapper kommer att påbörjas löpande och utbyggnadstakten kommer att vara ca 600 lägenheter om året.

.

Årstafältets olika etapper

Årstafältet planeras och byggs i olika etapper. Här hittar du information om de etapper där detaljplanerna har vunnit laga kraft eller där detaljplanearbetet pågår. Fler detaljplaner kommer att starta efterhand.

Bildgalleri

Flygfoto över park- och grönområde
Årstafältet aktivitetsbrygga. Bild: White arkitekter
Flygbild över parkområden kantat av hus.
Visionsbild Stadsdelsparken.
Flygfoto med grönområde och hus.
Flygbild över Årstafältet.
Bild på grönområde men vatten, människor som promenerar och cyklar.
Visionsbild på parkbrygga.
Illustrationsplan över området.
Illustrationsplan över Årstafältet.

Process och tidplan

Idé- & arkitekttävling 2007-2009

Beslut om utveckling av Årstafältet och genomförande av internationell arkitekttävling.

Utveckling av vinnande förslag 2010

Utveckling av det vinnande förslaget Arkipelag till ett planprogram och programsamråd våren 2010.

Planeringsfas 2011

Hösten 2011 påbörjades detaljplanarbetet för parken och den första etappen av ny bebyggelse. Ytterligare detaljplaner påbörjas sedan löpande för hela stadsdelen.

Genomförande av markarbeten från 2017

Markarbeten för nya gator, ledningarmatur osv. påbörjas tidigast 2017. Detta arbete förväntas pågå i två år. Därefter, förmodligen under 2019, startar arbeten med nya hus i området.

Omdaning av parken från 2017

Iordningsställande av parken sker i flera etapper. Ny damm och omgestaltning av Valla å samt iordningsställande av aktivitetsytor pågår löpande för att ge alla boende bra vistelseytor under hela utbyggnadstiden. Dammen kommer att färdigställas samtidigt som gator och ledningar byggs ut för etapp 1, alltså tidigast 2017 och två år framåt.

Inflyttning i nya lägenheter, start 2020-2021

Med1-2 års byggtid för husen förväntas den första inflyttningen ske 2020-2021. Därefter sker kontinuerlig inflyttning i området vartefter husen blir färdigställda.

Nya Årstafältet färdigställt 2030

Det nya Årstafältet beräknas vara färdigställt 2030. Stadsdelarna Årsta och Östberga har då kopplats samman tack vare utvecklingen av parken som blir lättare för stockholmarna att nyttja. Den nya stadsdelen har goda kommunikationer både till förorter och till innerstaden.

Flytta hit

Du som är intresserad av en hyresrätt på Årstafältet kan redan nu vända dig till Stockholms stads bostadsförmedling. bostad.stockholm.se

Hur försäljning av bostadsrätter och äganderätter går till kommer byggföretagen själva att informera om via sina webbsidor. I listan över byggherrar nedan framgår vilka som bygger bostadsrätter respektive hyresrätter.

Projektet har inte utsett byggherrar i alla etapper ännu, det sker successivt under projektets gång. För närvarande är samtliga byggherrar i de tre första bebyggelseetapperna och några i etapperna 4, 5 och 6 utsedda. Totalt blir det nio etapper.

Byggherrar i etapp 1

 • AB Svenska Bostäder (hyresrätter)
 • Stockholms Kooperativa Bostadsförening (hyresrätter)
 • Einar Mattsson Projekt AB (hyresrätter)
 • Byggnadsfirman Erik Wallin AB (bostadsrätter)
 • Byggnads AB Abacus och Järntorget Bostad AB (bostadsrätter)
 • Maxera Bostad AB (bostadsrätter)
 • Ikano Bostad AB (bostadsrätter)
 • HSB Bostad AB (bostadsrätter)
 • Gyllenforsen AB (hyresrätter)
 • Veidekke Bostad AB (bostadsrätter)

Byggherrar i etapp 2

 • Stadsutveckling i Stockholm AB (bostadsrätter)
 • Åke Sundvall Projekt AB (bostadsrätter)
 • Midroc Property Development AB (hyresrätter)
 • AB Familjebostäder (hyresrätter)
 • ICA Fastigheter AB (bostadsrätter)
 • Småa AB (bostadsrätter)
 • Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB (bostadsrätter)
 • Stockholm parkering (bygger parkeringsgarage)

Byggherrar i etapp 3

 • Svenska Hus i Stockholm AB (hyresrätter)
 • Olov Lindgren AB (hyresrätter)
 • Fortis Fastigheter AB (hyresrätter)

Byggherrar i etapp 4

 • Botrygg (bostadsrätter)
 • AB Stockholmshem (hyresrätter)

Byggherrar i etapp 5

 • AB Svenska Bostäder (hyresrätter)

Byggherrar i etapp 6

 • AB Svenska Bostäder (hyresrätter)
 • AB Familjebostäder

Dialog och samråd

Genomförd dialog

 • Samråd om bebyggelseetapp 3, sommaren 2017, öppet hus 12-13 juni.
 • Granskning av detaljplan för bebyggelseetapp 2 södra, sommaren 2017.
 • Samråd om bebyggelseetapp 2, hösten 2015, öppet hus 3 september.
 • Granskning av detaljplan för bebyggelseetapp 1, våren 2015.
 • Samråd om miljökonsekvenserna för programmet för Årstafältet, parken och den första bebyggelseetappen, 18 oktober – 28 november 2013
 • Samrådsmöte första bebyggelseetappen, 16 januari 2013
 • Samråd första bebyggelseetappen pågick 11 december 2012 – 12 februari 2013
 • Samråd för parken, september – oktober 2012
 • Samrådsmöte för parken i Årsta, 2012
 • Samrådsmöte för parken i Östberga 18 september 2012
 • Byggherremöte, februari 2011
 • Informationsmöte om Årstafältet, i Årsta och i Östberga, november 2010
 • Barnens Årstafält, uppföljningsmöte, april 2010
 • Öppet hus med Årstastråket, mars 2010
 • Open Space dialogmöte, februari 2010
 • Open Space dialogmöte, september 2009
 • Ungdomsdialog, maj–juni 2009
 • Öppet informationsmöte, mars 2009
 • Barnens Årstafält, 2008
 • Boendeenkät till 750 hushåll, 2008
 • Hearing inför tävlingen, november 2007

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktplanen/Promenadstaden

Stadsbyggnadsprocessen

Så planeras staden 

Många vill bo i Stockholm, därför finns ett behov att bygga fler bostäder, arbetsplatser och bättre service. En rad olika regler, behov och idéer avgör var och hur staden ska bygga.

Läs mer om stadsbyggnadsprocessen och hur det går till när staden planerar för att växa.