Vy över grönområde kantat av hus. Människor som promenerar på stig i parken.
Visionsbild för kvarter Sandaletten, vy över Sjörövarparken och bebyggelsen.

Kabelverket, Älvsjö

Planområdet ligger i nära anslutning till Älvsjö centrum, i stadsdelen Solberga. Planförslaget ska tillföra ca 1775 lägenheter, lokaler, utbyggd skola, ny förskola, nya parker, idrottshall och bollplan till ett idag renodlat verksamhetsområde. Målet är att skapa en tilltalande boendemiljö med en stadsmässig karaktär, där bostäder och verksamheter samverkar.

Projektfakta

Älvsjö - en av stadens tyngdpunkter

I stadens översiktsplan, Promenadstaden, har Älvsjö pekats ut som en av stadens tyngdpunkter med goda kommunikationer och Stockholmsmässan som betydande faktor. Dagens barriärer från starkt trafikerade vägar och spår ska minskas. Älvsjö behöver få bättre tillgång till parker och närliggande grönområden. Kulturupplevelser och idrott ska prioriteras, och det ska skapas bättre balans mellan stadens delar och förutsättningar för tvärförbindelser.

Nya bostäder, parker och mötesplatser

Syftet med det nya området är att skapa nya bostäder för att utveckla Älvsjö och tillföra en struktur som samverkar med den kringliggande bebyggelsen. Utöver bostadsbebyggelse och nya gator föreslås nya parkstråk, en upprustad fotbollsplan med konstgräs, en flytt av idrottshall samt nya förskoleavdelningar. Området har ett gynnsamt läge vid södersluttningen av Solbergaskogen. Det idag stängda området öppnas och kommer att ge allmänheten möjlighet att röra sig genom området till skogen och längs brynet. Det kommer att skapas nya parker, grönstråk och mötesplatser.

Stockholms stad bygger tillsammans med byggaktörer

Stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, utbildningsförvaltningen, Älvsjö stadsdelsförvaltning, trafikkontoret, miljöförvaltningen och idrottsförvaltningen ansvarar för stadens arbeten.

Byggaktörer är JM och Familjebostäder. Mark- och fastighetsägare är Valad, JM och Stockholms stad.

Området beräknas vara klart 2026

Programsamråd pågick 10 juli-14 september 2012. Detaljplanearbetet är uppdelat i fyra etapper.

  • Den första detaljplanen i kvarter Kabelverket påbörjades under våren 2013.
  • Samråd för Sandaletten, pågick 3 december 2014 - 23 januari 2015.
  • Samråd för Kämpetorpsskolan och bollplan genomfördes 28 april - 9 juni 2015.
  • Granskning för Sandaletten pågick 23 september - 21 oktober 2015.
  • Granskning för Kämpetorpsskolan och bollplan pågick 24 februari - 23 mars 2016.
  • Samråd för Älvsjövägen/Kabelverket 11 genomfördes 11 maj - 22 juni 2016.

Byggstart skedde i början av 2016 och hela programområdet beräknas vara klart 2026.

Mer information:

Läs mer om JM:s arbeten i området.
Läs mer om Familjebostäders arbeten i området.

Bildgalleri

Flygfoto över bebyggelse med illustration av framtida hus inritade.
Flygfoto över Kabelverket Älvsjö. Vision för ny bebyggelse i vitt.
Ritning över område med detaljplanerna markerade
DP1: kv Kabelverket, DP2: kv Sandaletten, DP3: Älvsjövägen, DP4: Kämpetorpsskolan
Vy över gata kantad med hus och växtlighet. Människor som promenerar och cyklar längs gatan.
Visionsbild från sydost längs Kabelverksgatan, söder om planområdet. Illustration: AIX Arkitekter.
Vy över parkyta med träd och växtlighet. Kantas av hus. Människor som promenerar och lekar.
Visionsbild med gångfartsgatan och kvartersplatsen. Illustration: AIX Arkitekter.
Vy över gata och promenadstråk, som kantas av träd och hus. Människor promenerar och umgås.
Visionsbild för huvudgata. Illustration: Rosenbergs arkitekter
Vy över parkområde, kantat av hus. Människor leker, umgås och vilar i parken.
Visionsbild parkvy i Kabelverket. Illustration: Rosenbergs arkitekter
Vy över gatukorsning kantad av hus och grönska. Människor som promenerar.
Visionsbild för kvarter Sandaletten.
Vy över grönområde kantat av hus. Människor som promenerar på stig i parken.
Visionsbild för kvarter Sandaletten, vy över Sjörövarparken och bebyggelsen.
Illustration över hus.
Illustration med Älvsjövägen i förgrunden. Illustration: AIX Arkitekter
Vy över gata kantad med hus och grönska. Människor promenerar på gångväg.
Visionsbild med Älvsjövägen och parkeringshus, från söder. Illustration: AIX Arkitekter
Kämpetorps idrottshall till vänster och förskola till höger. Illustration: Liljewall arkitekter.
Bild på skolgården med lekande barn, framför skola
Kämpetorpsskolans skolgård med Solbergaskogen i bakgrunden. Illustration: Liljewall arkitekter.
Vy över Kämpetorpsskolan, väg framför med träd och grönska. Människor som promenerar.
Visionsbild för Kämpetorpsskolan, entrétorg mot Älvsjövägen. Illustration: Liljewall arkitekter.
Vy över fotbollsplan och idrottshall i kvällsljus, människor som spelar fotboll. I bakgrunden syns höga hus.
Visionsbild för Kämpetorpsskolans idrottshall nattetid. Illustration: Liljewall arkitekter.
Vy över skola med fotbollsplan och idrottshall
Visionsbild för Kämpetorpsskolan, från väster. Illustration: Aperto arkitekter

Frågor och svar

Kontakter

Petra Lundström

Byggprojektledare, exploateringskontoret

Hannes Appelgren

Projektledare, exploateringskontoret

Ann-Sofi Rundquist

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Linnea Elfving

Kommunikatör, exploateringskontoret

Nyheter

Projekt i planområdet

Så planeras stadsutveckling

Uppdaterad