Flygbild över Alvik

Alvik

Alvik har i Stockholms stads översiktsplaner pekats ut som ett viktigt utvecklingsområde, med möjlighet att bygga fler bostäder. Det ligger nära innerstaden och är välförsett med kollektivtrafik. Programområdet för stadsutveckling omfattar stadsdelen Alvik, delar av Traneberg, Stora mossen, och Ulvsunda i Bromma stadsdelsnämndsområde.

Stockholm växer och staden behöver planera för bostäder, parker, infrastruktur, arbetsplatser och med mera för runt 200 000 nya stockholmare fram till år 2030. Det innebär att många intressen ska samspela på en alltmer begränsad yta.

Dagens Alvik

Alvik har en varierad stadsbild, ett strategiskt läge i staden och är en betydelsefull reseknutpunkt med potential att utvecklas. Här passerar Drottningholmsvägen, Tvärbanan, Nockebybanan och tunnelbanan i ytläge. De många trafiklösningarna är både till nytta och till nackdel för Alvik, då vägar och spår också utgör barriärer för gångtrafikanter och cyklister.

En utveckling av området kräver ett helhetsgrepp kring de möjligheter och utmaningar som följer. När Stockholm läns landsting (SLL) ska flytta sin buss- och tågdepå från Alvik frigör det tomtmark. Samtidigt ökar efterfrågan på att utveckla i Alvik. Staden vill ta ett större, samlat helhetsgrepp och utreda hela Alvik för att få en uppfattning om vad ombyggnationer av infrastrukturen, t ex tunnelbanespåret, skulle ge för nya möjligheter.

Framtidens Alvik

Ett programarbete för Alvik pågår nu. Läs gärna visionen för Alvik som finns längre ned på denna sida. Staden utreder vilka möjligheter som finns att bygga bostäder i området, beroende på vilka förändringar i den befintliga infrastrukturen som är tänkbara. Mellan 1500 och 3000 bostäder kan vara möjligt att skapa. Dialog med boende och näringsidkare har ägt rum och pågår kontinuerligt. Olika analyser, undersökningar och bedömning av framtida möjligheter arbetas fram. Därefter kan förslag tas fram som visar på vilket sätt en utveckling skulle kunna ske.

Tanken är att kunna skapa en tätare, mer sammanhållen och mångsidig stadsmiljö med förutsättningar för bredare utbud och service.
Alviks vision

Stadsbyggnadskontoret, Exploateringskontoret och Trafikkontoret samverkar i detta arbete. Arbetet kommer att vara en samverkan mellan olika aktörer, t.ex. staden, SLL, fastighetsägare och byggaktörer samt boende och verksamma i området. I detta tidiga skede är inga byggherrar involverade.

Förslag och programsamråd kommer i ett senare läge. Kommunikation av när samrådstid ska ske bestäms när beslut om programsamråd fattats i stadsbyggnadsnämnd och exploateringsnämnd.

Bilder

Karta med ungefärlig programområdesgräns. Gränser kan komma att justeras allt eftersom under arbetets gång.
Ungefärlig programområdesgräns. Gränser kan komma att justeras allt eftersom under arbetets gång.
Flygbild över Alvik

Vanliga frågor och svar

Nyheter

Vision för Alvik

Läs gärna Alviks vision här. Visionen är vägledande för arbetet med framtagandet av ett program för utvecklingen av Alvik.
Vision Alvik

Kontakt

Christine Markvi

Stadsplanerare, stadsbyggnadskontoret

Karl-Johan Dufmats

Projektledare, exploateringskontoret

Monica Berggren

Kommunikatör, stadsbyggnadskontoret

(måndagar)

Projekt i programområdet

Fakta

 • Boende

  1 600

  bor i programområdet

 • Arbetande

  6 500

  arbetar i programområdet

 • Alvik station

  7:e

  största reseknutpunkten enligt SLL med 43 500 dagliga resenärer

 • Infrastruktur

  20%

  av programområdet utgörs av infrastruktur som vägar, spår, med mera.

Översiktsplan för Stockholm

Promenadstaden är namnet på Stockholms översiktsplan. Den beskriver strategier för stadens utveckling som gör det möjligt för Stockholm att utvecklas på ett hållbart sätt.

Översiktsplanen/Promenadstaden

Stadsbyggnadsprocessen

Stockholm växer. Det finns ett behov att bygga fler bostäder, arbetsplatser och att utöka servicen. Ett förslag om ett bygge tas fram, ofta av staden men även av byggbolag eller arkitekter. Under samrådsperioden får alla bidra med synpunkter på planerna. Inkomna synpunkter och idéer, olika regler, behov och så vidare, avgör var och hur staden ska bygga. 

Läs mer om stadsbyggnadsprocessen och hur det går till när staden planerar för att växa.  

Vill du veta mer?

I Bygg- och plantjänsten kan du ta del av handlingar och följa programarbetet. 
Bygg- och plantjänsten